Salgsbetingelser

Generelt: Leveransene fra Jensens GM & Tjenester er i tråd med Norsk Standard NS 8409 og loven om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), samt de presiseringene som er angitt i disse salgs- og leveringsbetingelsene. Eventuelle spesielle betingelser i en individuell avtale, tilbud, e-postkommunikasjon, tegninger og ordrebekreftelser skal ha forrang over disse salgs- og leveringsbetingelsene.

Jensens GM & Tjenester Tilbud: Jensens GM & Tjenester tilbud er bindende i en periode på 30 dager fra datoen tilbudet ble utstedt. Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift (mva) og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og vil bli justert i henhold til Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks eller en tilsvarende indeks på leveringstidspunktet.

Endring av Bestillingen: På grunn av produksjonstekniske begrensninger må eventuelle endringer i bestillingen meldes til selger senest 5 dager etter at ordrebekreftelsen er mottatt fra Jensens GM & Tjenester. Endringer som påvirker byggetekniske løsninger og montering må rapporteres innenfor samme frist. Alle endringsforespørsler må være skriftlige, levert personlig eller per e-post. Jensens GM & Tjenester har rett til å kreve ekstra betaling for slike endringer. Hvis endringer gjøres etter fristen i dette punktet, påligger kjøper kostnadene knyttet til endringen, inkludert produksjonsprioritering og eventuell fortjenestetap eller påvirkning av andre kunders leveranser.

Betalingsbetingelser: Betaling skal skje netto innen 15 dager. Jensens GM & Tjenester forbeholder seg retten til å endre betalingsbetingelsene til kontant betaling før levering, eller kreve at kunden gir tilfredsstillende sikkerhet når som helst. Hvis en ordre deles opp i flere leveringer, forbeholder leverandøren seg retten til å utstede fakturaer løpende for leverte varer og utført montering. Ved forsinket betaling vil forsinkelsesrenter påløpe.

Ansvar for Tillatelser:  Kjøper er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige tillatelser for prosjektet er innhentet fra offentlige myndigheter, eiendomseiere, rettighetshavere eller lignende.

Levering, montering og overlevering: For leveranser av innredninger uten montering anses leveransen som fullført når varen er utlevert fra Jensens GM & Tjenester produksjon og når kunden er varslet om at varene er henteklare fra vårt lager. Ved kjøp og montering anses levering å ha funnet sted når våre montører er enig med kunden etter en stedlig gjennomgang. Risikoen overføres til kjøperen ved overlevering. Hvis varene må lagres på byggeplassen på grunn av forsinkelser som skyldes kjøperen, skjer dette på kjøperens ansvar og risiko. Prisene gjelder for levering til Jensens GM & Tjenester lager eller på bygge- eller prosjektplassen. Kjøperen må sørge for kjørbar vei til egnet lossingsområde, samt en snuplass og tilstrekkelige hjelpemidler for lasting av varene der det er nødvendig. Kjøperen må også sørge for at monteringen kan gjennomføres i forberedte, ryddige og tørre lokaler. Prisene er basert på forutsetningen om uavbrutt fremdrift og tilgjengelige festepunkter i veggene. Kostnader som oppstår på grunn av manglende oppfyllelse av disse kravene vil bli fakturert som ekstra kostnader.

Kontroll av Varen/Reklamasjon: Kjøper har plikt til å inspisere leverte produkter for synlige mangler ved mottakelse eller umiddelbart etter montering. Eventuelle avvik må meldes skriftlig umiddelbart. Hvis en slik melding ikke er gitt, mister kjøperen retten til å reklamere på disse forholdene. Reklamasjoner som ikke kan oppdages ved mottak/umiddelbar montering må skriftlig reklameres innen 1 dag etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Etter denne fristen tapes retten til begrunnet reklamasjon. Selger kan bestemme at reklamasjon skal meldes på eget skjema, via selgers hjemmeside eller en annen løsning.

Vurdering av Mangler og Reklamasjoner: Manglene vurderes med utgangspunkt i den generelle informasjonen som er gitt nedenfor.

Forsinkelse: Ved forsinkelse kan Jensens GM & Tjenester holdes ansvarlig og måtte betale dagmulkt i henhold til NS 8409 pkt 10.2. Det forutsettes at det er inngått en avtale om dette. Dagmulktbeløpet er begrenset til 1 % av varenes verdi. Begrensningene i kjøpsloven § 27 gjelder tilsvarende.

Leverings-/Monteringsforskyvninger fra Kjøper:  Hvis leveringen og/eller monteringen utsettes etter ønske eller krav fra kjøper, har selger rett til å kreve betaling for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene overføres til kjøperen samtidig. Kjøperen kan i enkelte tilfeller også måtte betale rimelig lagerleie for perioden varene er hos leverandøren utover avtalt leveringstid. Ekstra kostnader som følge av utsatt montering kan kreves som erstatning.

Tidsfrister/Fristforlengelse: Jensens GM & Tjenester ytelse og kjøperens medvirkning skal skje i henhold til avtalte tidsfrister. Jensens GM & Tjenester har rett til tidsfristforlengelse hvis forsinkelsen skyldes endringer i oppdraget, krav fra kjøperen, feil eller forsinket levering av tegninger, beskrivelser, utstyr og lignende som kjøperen skal levere eller fremskaffe, eller andre forhold som skyldes kjøperen. Ved tidsfristforlengelse har Jensens GM & Tjenester rett til å kreve dekning for de merutgiftene han påføres.

Avbestilling, Stans i Arbeidet:  Ved avbestilling har Jensens GM & Tjenester rett til å kreve full erstatning, inkludert tap av fortjeneste. Jensens GM & Tjenester har også rett til å avslutte eller suspendere arbeidet og leveringene dersom fakturaer utstedt i henhold til avtalen ikke blir betalt ved forfall. I slike tilfeller har Jensens GM & Tjenester også rett til å kreve full erstatning.

Tvisteløsning: Tvister som oppstår som følge av leveransen skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger. Hvis slike forhandlinger ikke fører til en løsning innen 30 dager, skal tvisten løses gjennom alminnelige rettslige prosedyrer med verneting på stedet der leveransen ble utført.

Generell Informasjon om Innredninger og Montering

Prinsippene for vurdering av synlige mangler er basert på følgende informasjon:

Synlige Feil: Feil som er synlige utgjør ikke en mangel dersom de ikke kan observeres på en avstand på minst to meter i normalt lampelys og synsvinkel.

Tre er et Levende Materiale: Tre er et naturlig levende materiale med varierende farge og struktur. Treverk vil utvide eller krympe avhengig av luftfuktigheten i rommet. Vanligvis er luftfuktigheten lavest om vinteren og nær varmekilder. Dette kan føre til mindre sprekker, ujevnheter, knirk og gjennomslag av kvister. Slike naturlige variasjoner anses ikke som mangler.

Glans og Fargenyanser: Forskjeller i glans og fargenyanser mellom ulike deler av produktet anses ikke som en mangel dersom de ikke kan observeres på en avstand på minst to meter i normalt lampelys og synsvinkel. Hvis forskjellene skyldes strukturelle trekk i treverket, anses det ikke som en mangel.

Flekking: Innrednings- og møbelproduksjon er tilpasset hvert enkelt prosjekt basert på tegninger og beskrivelser. Ved montering og tilpasning på stedet kan det være behov for ekstra kapping eller skruing. Kjøperen må derfor være forberedt på slike justeringer etter montering.

Listing og bygningsmessige arbeider: Jensens GM & Tjenester har ikke ansvar for bygningsmessige arbeider utover monteringen, med mindre annet er avtalt. Dette inkluderer også listing av fullt monterte innredninger.